Intro

social security on the move

  

CHANGE LANGUAGE
english italian ungarian polish romanian czech

SSE-MOVE: Social Security on the Move
Promoting the coordination on the transferability of welfare benefits within a cluster of EU social security institutes  (Mobilne zabezpieczenie społeczne / Zabezpieczenie społeczne w ruchu: promowanie koordynacji w zakresie przenoszenia świadczeń socjalnych w ramach grupy instytucji zabezpieczenia społecznego UE)

Cele


Projekt SSE-MOVE, współfinansowany przez Komisję Europejską, Dyrektoriat Generalny ds. Zatrudnienia, ma na celu zwiększenie wiedzy na temat możliwości przenoszenia świadczeń socjalnych dla pracowników (i ich krewnych), korzystających z prawa swobodnego przepływu w pięciu państwach członkowskich UE (Włochy, Republika Czech, Węgry, Polska i Rumunia). Działanie to ma w szczególności na celu:

 1. rozpoznanie głównych przeszkód w realizacji rozporządzeń (WE) 883/2004 i 987/2009, które mogą faktycznie utrudniać przepływ pracowników (i członków ich rodzin) między państwami partnerskimi;
 2. rozpoznanie ograniczeń w swobodnym przepływie pracowników (i członków ich rodzin) wynikających z różnorodności krajowych systemów zabezpieczenia społecznego (tj. czynników zachęcających i zniechęcających pracowników do przemieszczania się z powodu różnic między krajami w zakresie uprawnień do świadczeń i hojności świadczeń).
 3. wspieranie procesu wzajemnego uczenia się między partnerami projektu, czego kulminacją jest określenie najlepszych praktyk i opracowanie specjalnych strategii interwencji w oparciu o rozpoznane potrzeby i zdobytą wiedzę;
 4. ostatecznie, popieranie koordynacji między instytucjami zabezpieczenia społecznego zaangażowanymi w realizację projektu, w celu poprawy i uproszczenia procedur administracyjnych;
 5. wzrost ogólnej świadomości, stymulowanie dyskusji i popieranie informowania pracowników (i ich krewnych), korzystających z prawa swobodnego przepływu między partnerskimi państwami członkowskimi, o możliwość przenoszenia świadczeń socjalnych.

Oczekiwane rezultaty


W wyniku działania, partnerzy i inne zainteresowane strony uzyskują większą wiedzę i świadomość w zakresie faktycznych możliwości przenoszenia świadczeń socjalnych między państwami i rozpoznają główne przeszkody ograniczające swobodny przepływ pracowników (i ich krewnych) ze względu na szczególne cechy krajowych systemów zabezpieczenia społecznego. Ponadto, powiększają swoje możliwości w zakresie popierania strategii interwencyjnych mających na celu eliminację tych przeszkód. Jest to możliwe dzięki działaniom analitycznym, wzajemnemu uczeniu się i wymianie wiedzy na temat możliwość przenoszenia świadczeń socjalnych między krajami.

Działania
Działanie obejmuje trzy fazy:

 1. Budowanie bazy danych, poprzez identyfikację głównych przeszkód w zakresie możliwości przenoszenia świadczeń socjalnych dla pracowników, korzystających z prawa swobodnego przepływu między państwami partnerskimi. Cel ten został osiągnięty głównie dzięki działalności badawczej i analizie teoretycznej prowadzonej w każdym kraju partnerskim, jak również dzięki symulacji przeprowadzonej po identyfikacji dziesięciu reprezentatywnych biografii (typologie pracowników) pracowników migrujących przemieszczających się do Włoch. Została dokonana symulacja uprawnień do świadczeń reprezentatywnych osób. Przeprowadzono badanie porównawcze, w celu stwierdzenia różnic między poszczególnymi krajami.
 2. Poprawa sytuacji w zakresie wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk i koordynacji między instytucjami zabezpieczenia społecznego. Kluczowym elementem proponowanego działania jest wspieranie procesu wzajemnego uczenia się między partnerami projektu, w drodze organizacji czterech partnerskich spotkań przeglądowych  (w CZ, HU, PL i RO). Celem tych spotkań jest aktywne włączenie partnerów, a za ich pośrednictwem innych odpowiednich interesariuszy, do procesu wzajemnego uczenia się, mającego na celu zrozumienie ograniczeń w zakresie możliwości przenoszenia świadczeń z ubezpieczeń społecznych, rozpoznanie najlepszych praktyk i sformułowanie działań i polityki mających na celu likwidację tych przeszkód i popieranie swobodnego przepływu pracowników.
 3. Wzrost ogólnej świadomości, stymulowanie dyskusji i popieranie informowania o koordynacji w zakresie zabezpieczenia społecznego. Faza ta przewiduje utworzenie strony internetowej projektu, jak również organizację konferencji końcowej, mającej na celu upowszechnianie wyników działania wśród szerszej publiczności ekspertów w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i interesariuszy (w tym decydentów, partnerów społecznych, pracowników naukowych itp.). Ponadto, zostanie opracowany i wydany podręcznik,  w którym zostaną przedstawione główne wyniki różnych etapów projektu. W skład podręcznika wejdzie synteza raportów krajowych oraz reprezentatywnych biografii, przygotowanych i dyskutowanych podczas realizacji projektu. Zostaną tam również przedstawione konkretne wytyczne dla UE, oparte na materiałach zgromadzonych w czasie realizacji projektu.

Wnioskodawca - INPS - Krajowy Zakład Zabezpieczenia Społecznego - Włochy


Czas trwania:


Październik 2011r. - styczeń 2013r.

 1. Percorso di navigazione

  Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.

 2. Il menu di sezione

  In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.

 3. I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA

  Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.

 4. Filtrare i risultati

  In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.