social security on the move

  

CHANGE LANGUAGE
english italian ungarian polish romanian czech

SSE-MOVE: Social Security on the Move, SSE – MOVE – Sociální zabezpecení v pohybu
Podpora koordinace prenosu sociálních dávek v rámci institucí sociálního zabezpecení zemí EU

Cíle
Projekt SSE-MOVE, spolufinancovaný Evropskou Komisí, generálním reditelstvím pro zamestnanost, se soustredí na prohloubení znalostí z oblasti prevoditelnosti sociálních dávek pro zamestnané osoby (a jejich rodinné príslušníky), kterí využívají své právo na volný pohyb a jsou zamestnány u zamestnavatelu peti clenských zemí EU (Itálie, Ceské republiky, Madarska, Polska a Rumunska).


Aktivity projektu se specificky zamerují na:

  1. identifikaci problematických momentu, které by mohly bránit v provádení Narízení (ES) 883/2004 a 987/2009 a zamezovat tak volnému pohybu pracovníku (a jejich rodinných príslušníku) mezi partnerskými zememi;
  2. identifikaci omezení volného pohybu pracovníku (a jejich rodinných príslušníku), vyplývající z ruznorodosti národních systému sociálního zabezpecení (napríklad formou ruzných stimulu nebo naopak demotivacních prvku, které ovlivnují mobilitu pracovníku z duvodu ruzných požadavku na vznik nároku na dávky nebo z duvodu jejich rozdílné výše v partnerských zemích);
  3. podporu procesu vzájemného ucení mezi partnery projektu a identifikace nejlepších zkušeností a rozvoj specifických intervencí na základe identifikovaných potreb a získaných poznatku;
  4. na podporu kooperace mezi institucemi sociálního zabezpecení, které jsou jako partnerské instituce zapojeny do projektu, s cílem snížení a zjednodušení administrativních procedur;
  5. zvýšení obecného povedomí o prenositelnosti dávek v rámci zemí EU a stimulace debaty o šírení techto informací.


Ocekávané výsledky
Výsledkem realizace projektu bude zvýšení znalostí a prehledu zapojených aktéru, o možnostech prenosu dávek v rámci partnerských zemí. Budou identifikovány možné bariéry, charakteristické pro národní systémy, které omezují volný pohyb pracovníku (a jejich rodinných príslušníku). Zapojení aktéri, tak budou moci lépe zacílit prístupy k odstranení techto bariér. K identifikování bariér budou zpracovány analýzy, proces vzájemného ucení a predávání si poznatku a informací o prenositelnosti dávek napríc zememi.

Aktivity
Aktivity jsou cleneny do trí následujících fází:

  1. sber a analyzování podkladu a vybudování vedomostního základu pro identifikaci hlavních prekážek pro prenos dávek pracovníku pri uplatnování práva volného pohybu v rámci partnerských zemí projektu. Toho bude dosaženo zejména prostrednictvím výzkumu a za použití metody desk research, kdy budou analyzovány aktivity provádené v každé z partnerských zemí. Použita bude rovnež metoda, kdy urcitá životní situace bude modelove simulována, a to prostrednictvím deseti representativních pracovních typologií (biografie) pracovníku, kterí se presidlují do Itálie. Oprávnení pro získání nároku na jednotlivé dávky budou simulovány a za úcelem overení dále zkoumány a komparativne porovnávány a budou identifikovány prípadné rozdíly mezi jednotlivými zememi.
  2. zlepšení vzájemného ucení, výmena nejlepších praxí a koordinace mezi institucemi, které zajištují agendu koordinace sociálního zabezpecení v každé zemi. Klícovým prvkem je predávání poznatku mezi partnery a to zejména prostrednictvím ctyr peer review (v Ceské republice, Madarsku, Polsku a Rumunsku). Tato setkání mají charakter aktivního zapojení partneru projektu - jejich prostrednictvím rovnež dalších relevantních klícových aktéru v dané oblasti – a prispení k procesu vzájemného se ucení. Tento proces je zacílen na porozumení limitu pro prenos dávek sociálního zabezpecení, identifikaci nejlepších praxí a formulování možných kroku, které povedou k odstranení identifikovaných prekážek pro volný pohyb osob.
  3. zvyšování obecného povedomí, podnecování debaty a šírení informací o koordinaci sociálního zabezpecení. Tato fáze vyžaduje zrízení webových stránek projektu a predpokládá organizaci záverecné konference za úcasti širší odborné verejnosti z rad odborníku na sociální zabezpecení a rovnež tvurcu politik, sociálních partneru a zástupcu akademické sféry. Na konferenci budou prezentovány závery projektu. Dále bude pripraven handbook, který bude obsahovat informace z národních zpráv, národních biografií diskutovaných v prubehu projektu.


Žadatel:  INPS – Národní úrad pro sociální zabezpecení – Itálie


Doba realizace
Ríjen 2011 – leden 2013