Introducere

social security on the move

  

CHANGE LANGUAGE
english italian ungarian polish romanian czech

SSE-MOVE Asigurarile Sociale în Miscare
Promovarea coordonarii transferabilitattii de presta?ii sociale în cadrul unui manunchi de institutii europene de asigurari sociale


Obiective
Proiectul SSE-MOVE, co-finan?at de catre Comisia Europeana, Direc?ia Generala pentru Ocuparea For?ei de Munca, urmare?te sa îmbunata?easca cuno?tin?ele privind transferabilitatea presta?iilor sociale pentru lucratorii (?i rudele lor) care î?i exercita dreptul de libera circula?ie în cinci state membre ale UE (Italia , Republica Ceha, Ungaria, Polonia ?i România). Concret, ac?iunea are ca scop:

  1. identificarea principalelor obstacole în calea punerii în aplicare a Regulamentelor (CE) 883/2004 ?i 987/2009, care ar putea împiedica, de fapt libera circula?ie a lucratorilor (?i rudelor lor) între ?arile partenere;
  2. identificarea limitarilor la libera circula?ie a lucratorilor (?i rudelor lor) care decurge din diversitatea sistemelor de securitate sociala na?ionale (de exemplu, stimularea/ descurajare a mobilita?ii lucratorilor ca urmare a dreptului diferit ?i generozitatea beneficiilor între ?ari);
  3. facilitarea unui proces de înva?are reciproca între partenerii de proiect, culminând în identificarea celor mai bune practici ?i dezvoltarea de strategii de interven?ie specifice pe baza nevoilor identificate ?i lec?iilor înva?ate;
  4. în cele din urma, promovarea coordonarii între institu?iile de asigurari sociale implicate în ac?iune, care vizeaza îmbunata?irea ?i simplificarea procedurilor administrative;
  5. cre?terea gradului de con?tientizare generala, stimularea dezbaterii ?i promovarea de informa?ii privind portabilitatea presta?iilor sociale în rândul lucratorilor (?i rudelor lor) care î?i exercita dreptul de libera circula?ie pe teritoriul statelor membre partenere.

Rezultate asteptate
Ca urmare a ac?iunii, partenerii ?i al?i actori implica?i îsi sporesc cuno?tin?ele ?i con?tientizarea cu privire la portabilitatea reala a presta?iilor sociale în diferite ?ari, ?i sa identifice principalele obstacole care împiedica libera circula?ie a lucratorilor (?i rudelor lor) din cauza caracteristicilor na?ionale ale sistemelor de securitate sociala. Mai mult decât atât, îsi sporesc capacitatea  de a promova strategii de interven?ie care vizeaza înlaturarea acestor obstacole. Acest lucru se realizeaza prin activita?i de analiza, înva?area reciproca ?i schimbul de cuno?tin?e privind portabilitatea presta?iilor sociale între ?ari                                    .

Activita?i
Ac?iunea presupune trei faze de activitate:

  1. Construirea probelor, prin identificarea principalelor obstacole în calea transferabilita?ii presta?iilor de asigurari pentru lucratorii care î?i exercita dreptul de libera circula?ie în ?arile partenere. Acest lucru a fost realizat în principal prin intermediul cercetarii ?i activita?ilor de analiza de birou desfa?urate în ?ara fiecarui partener, precum ?i un exerci?iu de simulare pentru identificarea a zece biografii reprezentative (tipologii ale lucratorilor) ale lucratorilor mobili care se deplaseaza în Italia. Dreptul la presta?ii sociale pentru aceste persoane reprezentative a fost simulat ?i studiat, în scopul de a verifica, comparativ, ce diferen?e apar între diferite ?ari.
  2. Îmbunata?irea înva?arii reciproce, schimbul de bune practici ?i coordonare între institu?iile de securitate sociala. Un element cheie al ac?iunii propuse este promovarea înva?arii reciproce între parteneri, prin organizarea a patru reuniuni de evaluare intre parteneri (în CH, HU, PL ?i RO). Aceste întâlniri au ca scop implicarea activa a partenerilor ?i - prin intermediul acestora - cu alte par?i interesate relevante, într-un proces de înva?are reciproca, care vizeaza intelegerea limitarilor la portabilitatea presta?iilor de securitate sociala, la identificarea celor mai bune practici ?i la formularea ac?iunilor ?i politicilor care vizeaza eliminarea acestor obstacole ?i, încurajarea liberei circula?ii a lucratorilor.
  3. Sensibilizarea publicului larg, stimularea dezbaterii, promovarea informa?iilor privind coordonarea securita?ii sociale. Aceasta faza prevede înfiin?area site-ului proiectului, precum ?i organizarea unei conferin?e finale care vizeaza diseminarea rezultatelor ac?iunii pentru un public mai larg de experti în securitate sociala ?i a par?ilor interesate (inclusiv factorii de decizie politica, partenerii sociali, academicieni, etc ). În plus, un manual va fi elaborat ?i editat, care va cuprinde rezultatele principale ale proiectului în faze diferite. Acesta va consta într-o sinteza a rapoartelor na?ionale, a biografiilor reprezentative identificate ?i discutate în timpul proiectului, ?i va ilustra orientarile specific Uniunii Europene, bazate pe dovezi ale proiectului.

Aplicant: INPS – Institutul National de Asigurari Sociale - Italia
Parteneri

• Fondazione Giacomo Brodolini - Italia
• ERUDICIO nadacni pasionat - Republica Ceha
• Administra?ia Ceha de Asigurari Sociale - Republica Ceha
• Administra?ia Centrala a Asigurarilor Na?ionale de Pensii - Ungaria
• Institutul de Asigurari Sociale Polonez - Polonia
• Facultatea de Sociologie ?i Psihologie, Universitatea de Vest din Timi?oara - România

Durata
Octombrie 2011 - Ianuarie 2013

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.