Výstupy projektu 

V této sekci naleznete většinu dokumentů a výstupů, které vznikly v průběhu realizace projektu. Zde jsou prezentovány ve vztahu k projektové fázi, ve které byly získány:


První fáze projektu byla zaměřena na shromažďování podkladů zejména o:

 1. provádění nových Nařízení (ES) 883/2004 a 987/2009 v pěti zemích (Itálie, Česká republika, Maďarsko, Polsko a Rumunsko);
 2. hlavních charakteristikách systému sociálního zabezpečení z pohledu vybraných typů dávek (starobní důchody, invalidní a pozůstalostní důchody, dávky v nezaměstnanosti, rodinné dávky, rodičovské a nemocenské přídavky) a z pohledu nároků na různé typy dávek;
 3. překážkách volného pohybu pracujících a občanů, které by mohly plynout z rozdílností nastavení sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích;

          Na tomto místě je možné blíže se seznámit s výstupy první fáze každé partnerské země.

        

 • Zpráva o aktuální situaci (State of art report), uvádí základní charakteristiky systému sociálního zabezpečení
 • Sebehodnotící zpráva (Self assessment grid), zaměřuje se na prosazování Nařízení (ES) 883/2004
 • Národní zpráva (Country report), komplexní souhrn obou výše uvedeného

.
Druhá fáze projektu byla věnována identifikaci vzorku jednotlivých biografií pro posouzení přenositelnosti penzijních dávek – více v sekci Simulace“ (pouze v anglickém jazyce).

Třetí fáze byla věnována procesu vzájemného učení – více v sekci Události a novinky“.


Čtvrtá fáze se zaměřovala na syntézu a na šíření výstupů, na zvyšování obecného povědomí a šíření informací o právech a povinnostech občanů EU při uplatňování práva na volný pohyb. V projektu byly připraveny v jazyce každého partnera tyto výstupy:


Brožura


Příručka


Příručka představuje přehled hlavních poznatků, které byly v průběhu projektu učiněny. 

 1. Percorso di navigazione

  Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.

 2. Il menu di sezione

  In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.

 3. I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA

  Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.

 4. Filtrare i risultati

  In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.