Prdukty projektu

social security on the move

 

W tej sekcji znajdą Państwo większość dokumentów i produktów, które powstały podczas realizacji projektu. Są one prezentowane zgodnie z fazą projektu, podczas której powstały.
Pierwsza faza projektu była poświęcona zbieraniu danych na temat:

 1. wdrożenia nowych rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i 987/2009 w pięciu krajach objętych badaniem (Włochy, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia);
 2. głównych cech systemów zabezpieczenia społecznego według wybranych czynników (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia rodzinne, świadczenia zależne od dochodów, zasiłki macierzyńskie (równoważne świadczenia dla ojca) i chorobowe) oraz uprawnień do każdego rodzaju świadczeń;
 3. przeszkody dla swobodnego przepływu pracowników i obywateli, które mogą wynikać z różnorodności uzgodnień w zakresie zabezpieczenia społecznego między różnymi krajami.

Ta część strony internetowej przedstawia wyniki tej fazy dla każdego kraju

 • Raport zawierający przegląd aktualnego stanu wiedzy w zakresie podstawowych cech systemu zabezpieczenia społecznego
 • Tabela samooceny wdrożenia rozporządzenia (WE) 883/2004
 • Raport krajowy, który przedstawia kompleksowy obraz zjawiska z uwzględnieniem powyższych czynników.

Druga faza projektu została poświęcona identyfikacji indywidualnych biografii dla oceny przenośności świadczeń emerytalno-rentowych - patrz sekcja "Symulacje" w języku angielskim


Trzecia faza była poświęcona procesowi wzajemnego uczenia się - patrz sekcja "Wydarzenia i wiadomości"


Czwarta faza była poświęcona syntezie i rozpowszechnianiu wyników, podnoszeniu ogólnej świadomości i promowaniu informacji na temat praw i obowiązków obywateli UE przy korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się. Poniższe produkty projektu zostały opracowane w języku każdego partnera:


Broszura projektu


Podręcznik projektu


Podręcznik jest syntezą najważniejszych wniosków wynikających z prac w ramach projektu.

 1. Percorso di navigazione

  Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.

 2. Il menu di sezione

  In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.

 3. I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA

  Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.

 4. Filtrare i risultati

  In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.