Intro

social security on the move

  

CHANGE LANGUAGE
english italian ungarian polish romanian czech

SSE-MOVE: Social Security on the Move, SSE – MOVE – Sociální zabezpečení v pohybu
Podpora koordinace přenosu sociálních dávek v rámci institucí sociálního zabezpečení zemí EU

Cíle
Projekt SSE-MOVE, spolufinancovaný Evropskou Komisí, generálním ředitelstvím pro zaměstnanost, se soustředí na prohloubení znalostí z oblasti převoditelnosti sociálních dávek pro zaměstnané osoby (a jejich rodinné příslušníky), kteří využívají své právo na volný pohyb a jsou zaměstnány u zaměstnavatelů pěti členských zemí EU (Itálie, České republiky, Maďarska, Polska a Rumunska).


Aktivity projektu se specificky zaměřují na:

 1. identifikaci problematických momentů, které by mohly bránit v provádění Nařízení (ES) 883/2004 a 987/2009 a zamezovat tak volnému pohybu pracovníků (a jejich rodinných příslušníků) mezi partnerskými zeměmi;
 2. identifikaci omezení volného pohybu pracovníků (a jejich rodinných příslušníků), vyplývající z různorodosti národních systémů sociálního zabezpečení (například formou různých stimulů nebo naopak demotivačních prvků, které ovlivňují mobilitu pracovníků z důvodu různých požadavků na vznik nároků na dávky nebo z důvodu jejich rozdílné výše v partnerských zemích);
 3. podporu procesu vzájemného učení mezi partnery projektu a identifikace nejlepších zkušeností a rozvoj specifických intervencí na základě identifikovaných potřeb a získaných poznatků;
 4. na podporu kooperace mezi institucemi sociálního zabezpečení, které jsou jako partnerské instituce zapojeny do projektu, s cílem snížení a zjednodušení administrativních procedur;
 5. zvýšení obecného povědomí o přenositelnosti dávek v rámci zemí EU a stimulace debaty o šíření těchto informací.


Očekávané výsledky
Výsledkem realizace projektu bude zvýšení znalostí a přehledu zapojených aktérů, o možnostech přenosu dávek v rámci partnerských zemí. Budou identifikovány možné bariéry, charakteristické pro národní systémy, které omezují volný pohyb pracovníků (a jejich rodinných příslušníků). Zapojení aktéři, tak budou moci lépe zacílit přístupy k odstranění těchto bariér. K identifikování bariér budou zpracovány analýzy, proces vzájemného učení a předávání si poznatků a informací o přenositelnosti dávek napříč zeměmi.

Aktivity
Aktivity jsou členěny do tří následujících fází:

 1. sběr a analyzování podkladů a vybudování vědomostního základu pro identifikaci hlavních překážek pro přenos dávek pracovníků při uplatňování práva volného pohybu v rámci partnerských zemí projektu. Toho bude dosaženo zejména prostřednictvím výzkumu a za použití metody desk research, kdy budou analyzovány aktivity prováděné v každé z partnerských zemí. Použita bude rovněž metoda, kdy určitá životní situace bude modelově simulována, a to prostřednictvím deseti representativních pracovních typologií (biografie) pracovníků, kteří se přesidlují do Itálie. Oprávnění pro získání nároků na jednotlivé dávky budou simulovány a za účelem ověření dále zkoumány a komparativně porovnávány a budou identifikovány případné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi.
 2. zlepšení vzájemného učení, výměna nejlepších praxí a koordinace mezi institucemi, které zajišťují agendu koordinace sociálního zabezpečení v každé zemi. Klíčovým prvkem je předávání poznatků mezi partnery a to zejména prostřednictvím čtyř peer review (v České republice, Maďarsku, Polsku a Rumunsku). Tato setkání mají charakter aktivního zapojení partnerů projektu - jejich prostřednictvím rovněž dalších relevantních klíčových aktérů v dané oblasti – a přispění k procesu vzájemného se učení. Tento proces je zacílen na porozumění limitů pro přenos dávek sociálního zabezpečení, identifikaci nejlepších praxí a formulování možných kroků, které povedou k odstranění identifikovaných překážek pro volný pohyb osob.
 3. zvyšování obecného povědomí, podněcování debaty a šíření informací o koordinaci sociálního zabezpečení. Tato fáze vyžaduje zřízení webových stránek projektu a předpokládá organizaci závěrečné konference za účasti širší odborné veřejnosti z řad odborníků na sociální zabezpečení a rovněž tvůrců politik, sociálních partnerů a zástupců akademické sféry. Na konferenci budou prezentovány závěry projektu. Dále bude připraven handbook, který bude obsahovat informace z národních zpráv, národních biografií diskutovaných v průběhu projektu.


Žadatel:  INPS – Národní úřad pro sociální zabezpečení – Itálie


Doba realizace
Říjen 2011 – leden 2013

 1. Percorso di navigazione

  Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.

 2. Il menu di sezione

  In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.

 3. I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA

  Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.

 4. Filtrare i risultati

  In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.