social security on the move

  

CHANGE LANGUAGE
english italian ungarian polish romanian czech

SSE-MOVE: Social Security on the Move
Promoting the coordination on the transferability of welfare benefits within a cluster of EU social security institutes  (Mobilne zabezpieczenie spoleczne / Zabezpieczenie spoleczne w ruchu: promowanie koordynacji w zakresie przenoszenia swiadczen socjalnych w ramach grupy instytucji zabezpieczenia spolecznego UE)

Cele


Projekt SSE-MOVE, wspólfinansowany przez Komisje Europejska, Dyrektoriat Generalny ds. Zatrudnienia, ma na celu zwiekszenie wiedzy na temat mozliwosci przenoszenia swiadczen socjalnych dla pracowników (i ich krewnych), korzystajacych z prawa swobodnego przeplywu w pieciu panstwach czlonkowskich UE (Wlochy, Republika Czech, Wegry, Polska i Rumunia). Dzialanie to ma w szczególnosci na celu:

  1. rozpoznanie glównych przeszkód w realizacji rozporzadzen (WE) 883/2004 i 987/2009, które moga faktycznie utrudniac przeplyw pracowników (i czlonków ich rodzin) miedzy panstwami partnerskimi;
  2. rozpoznanie ograniczen w swobodnym przeplywie pracowników (i czlonków ich rodzin) wynikajacych z róznorodnosci krajowych systemów zabezpieczenia spolecznego (tj. czynników zachecajacych i zniechecajacych pracowników do przemieszczania sie z powodu róznic miedzy krajami w zakresie uprawnien do swiadczen i hojnosci swiadczen).
  3. wspieranie procesu wzajemnego uczenia sie miedzy partnerami projektu, czego kulminacja jest okreslenie najlepszych praktyk i opracowanie specjalnych strategii interwencji w oparciu o rozpoznane potrzeby i zdobyta wiedze;
  4. ostatecznie, popieranie koordynacji miedzy instytucjami zabezpieczenia spolecznego zaangazowanymi w realizacje projektu, w celu poprawy i uproszczenia procedur administracyjnych;
  5. wzrost ogólnej swiadomosci, stymulowanie dyskusji i popieranie informowania pracowników (i ich krewnych), korzystajacych z prawa swobodnego przeplywu miedzy partnerskimi panstwami czlonkowskimi, o mozliwosc przenoszenia swiadczen socjalnych.

Oczekiwane rezultaty


W wyniku dzialania, partnerzy i inne zainteresowane strony uzyskuja wieksza wiedze i swiadomosc w zakresie faktycznych mozliwosci przenoszenia swiadczen socjalnych miedzy panstwami i rozpoznaja glówne przeszkody ograniczajace swobodny przeplyw pracowników (i ich krewnych) ze wzgledu na szczególne cechy krajowych systemów zabezpieczenia spolecznego. Ponadto, powiekszaja swoje mozliwosci w zakresie popierania strategii interwencyjnych majacych na celu eliminacje tych przeszkód. Jest to mozliwe dzieki dzialaniom analitycznym, wzajemnemu uczeniu sie i wymianie wiedzy na temat mozliwosc przenoszenia swiadczen socjalnych miedzy krajami.

Dzialania
Dzialanie obejmuje trzy fazy:

  1. Budowanie bazy danych, poprzez identyfikacje glównych przeszkód w zakresie mozliwosci przenoszenia swiadczen socjalnych dla pracowników, korzystajacych z prawa swobodnego przeplywu miedzy panstwami partnerskimi. Cel ten zostal osiagniety glównie dzieki dzialalnosci badawczej i analizie teoretycznej prowadzonej w kazdym kraju partnerskim, jak równiez dzieki symulacji przeprowadzonej po identyfikacji dziesieciu reprezentatywnych biografii (typologie pracowników) pracowników migrujacych przemieszczajacych sie do Wloch. Zostala dokonana symulacja uprawnien do swiadczen reprezentatywnych osób. Przeprowadzono badanie porównawcze, w celu stwierdzenia róznic miedzy poszczególnymi krajami.
  2. Poprawa sytuacji w zakresie wzajemnego uczenia sie, wymiany najlepszych praktyk i koordynacji miedzy instytucjami zabezpieczenia spolecznego. Kluczowym elementem proponowanego dzialania jest wspieranie procesu wzajemnego uczenia sie miedzy partnerami projektu, w drodze organizacji czterech partnerskich spotkan przegladowych  (w CZ, HU, PL i RO). Celem tych spotkan jest aktywne wlaczenie partnerów, a za ich posrednictwem innych odpowiednich interesariuszy, do procesu wzajemnego uczenia sie, majacego na celu zrozumienie ograniczen w zakresie mozliwosci przenoszenia swiadczen z ubezpieczen spolecznych, rozpoznanie najlepszych praktyk i sformulowanie dzialan i polityki majacych na celu likwidacje tych przeszkód i popieranie swobodnego przeplywu pracowników.
  3. Wzrost ogólnej swiadomosci, stymulowanie dyskusji i popieranie informowania o koordynacji w zakresie zabezpieczenia spolecznego. Faza ta przewiduje utworzenie strony internetowej projektu, jak równiez organizacje konferencji koncowej, majacej na celu upowszechnianie wyników dzialania wsród szerszej publicznosci ekspertów w dziedzinie zabezpieczenia spolecznego i interesariuszy (w tym decydentów, partnerów spolecznych, pracowników naukowych itp.). Ponadto, zostanie opracowany i wydany podrecznik,  w którym zostana przedstawione glówne wyniki róznych etapów projektu. W sklad podrecznika wejdzie synteza raportów krajowych oraz reprezentatywnych biografii, przygotowanych i dyskutowanych podczas realizacji projektu. Zostana tam równiez przedstawione konkretne wytyczne dla UE, oparte na materialach zgromadzonych w czasie realizacji projektu.

Wnioskodawca - INPS - Krajowy Zaklad Zabezpieczenia Spolecznego - Wlochy


Czas trwania:


Pazdziernik 2011r. - styczen 2013r.